Algemene Leveringsvoorwaarden

Gevestigd;
Hazelaardreef 75 te 3137 CG Vlaardingen, KvK nummer 69983569, BTW nummer NL127439626B02 hierna te noemen “verkoper”.

Algemeen/ definities;
In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
De koper; degene die zich tot afname van zaken van de verkoper verplicht, alsmede degene tot wie de verkoper een aanbod en/of offerte richt.
Order; schriftelijk of digitaal aanbod van koper.
Offerte; vrijblijvend aanbod van de verkoper. Verkoper houdt zich het recht voor prijzen en/of levertijden indien nodig te wijzigen.
Vaste offerte; een gedurende 10 werkdagen onherroepelijk aanbod van verkoper.
Zaken; producten die betrekking hebben op de levering van modelbouw en andere artikelen.

Artikel 1. Toepasselijkheid.

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Scalemodelproducts.com zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna; Voorwaarden) van toepassing.
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
 3. Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
 4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Scalemodelproducts.com worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Scalemodelproducts.com ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/ overeenkomsten.

 1. Alle aanbiedingen van Scalemodelproducts.com zijn vrijblijvend en Scalemodelproducts.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Scalemodelproducts.com. Scalemodelproducts.com is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Scalemodelproducts.com dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 3. Een aantal van de producten kunnen worden aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten.
 2. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie en voor levering van de bestelde producten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 3. Betaling kan geschieden via per Paypal of Ideal. Er geld geen bestel-limiet. Bij betaling per Paypal of Ideal geld als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Scalemodelproducts.com.
 4. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Scalemodelproducts.com gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden.
 5. Indien de prijzen voor aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ont binden binnen tien(10) dagen na melding van de prijsverhoging door Scalemodelproducts.com.

Artikel 4. Levering

 1. De door Scalemodelproducts.com  opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Alle leveringen worden gedaan binnen de regels zoals die zijn neergelegd door de Nederlandse consumenten wet op verkopen op afstand.

Artikel 5. Eigendom.

 1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al het geen u op grond van enige overeenkomst aan Scalemodelproducts.com verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 1. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Scalemodelproducts.com geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 2. Scalemodelproducts.com garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig(ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

 1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Scalemodelproducts.com daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee(2) werkdagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of bij voorkeur per email, en gemotiveerd kennis te geven.
 2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Scalemodelproducts.com de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 3. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Scalemodelproducts.com te retourneren, waarbij geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Verf, lijm, vloeistoffen en overige verbruiksmiddelen vallen buiten deze regeling en kunnen niet geretourneerd worden.
 4. Nadat de producten door Scalemodelproducts.com zijn ontvangen en gecontroleerd op beschadiging zal Scalemodelproducts.com overgaan tot restitutie van de betaling. Scalemodelproducts.com zal dit binnen tien(10) dagen na retour ontvangst uitvoeren.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

 1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overeenkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Scalemodelproducts.com, dan wel tussen Scalemodelproducts.com en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Scalemodelproducts.com Is Scalemodelproducts.com niet aansprakelijk, tenzij voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Scalemodelproducts.com.

Artikel 9. Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Scalemodelproducts.com in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van u bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Scalemodelproducts.com gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Scalemodelproducts.com  kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 10. Diversen

 1. Indien u aan Scalemodelproducts.com schriftelijk opgave doet van een adres, is Scalemodelproducts.com gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Scalemodelproducts.com schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 2. Wanneer Scalemodelproducts.com gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan. Laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Scalemodelproducts.com deze Voorwaarden soepel toepast.
 3. Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Scalemodelproducts.com in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door Scalemodelproducts.com vast te stellen nieuwe toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 4. Scalemodelproducts.com is bevoegd om bij de uitvoering van u bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 5. Op onze website worden artikelen te koop aangeboden die te maken hebben met verschillende conflicten. De artikelen die Scalemodelproducts.com aanbiedt zijn puur geacht als hobbyartikelen en zijn niet bedoeld als propagandamiddel voor enige politieke groepering. Scalemodelproducts.com neemt uitdrukkelijk afstand van enige politieke denkbeelden van welke partij dan ook.


Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op al rechten, verplichtingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Artikel 12. Geschillencommissie Thuiswinkel

 1. Scalemodelproducts.com is niet aangesloten bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Alle leveringen worden gedaan binnen de regels zoals die zijn neergelegd door de Nederlandse consumenten wet op verkopen op afstand.

 

 

Pin It on Pinterest

Share This